बी. ए.

हिन्दी, अंग्रेजी, उर्दू, गृह विज्ञान, शिक्षा शास्त्र, राजनीति शास्त्र, समाजशास्त्र

बी.एस.सी.

भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जंतु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, गणित

To Top